Kamil Kłosowski

21 lat, wicemistrz Europy i mistrz Polski w Karate Oyama,

najlepszy bramkarz w Polsce oraz Wicemistrz Polski w Futsalu (U-18),

student Akademii Wychowania Fizycznego

Chciałbym podziękować wszystkim osobom którzy mi zaufali, zagłosowali czy wspierali podczas wyborów samorządowych 2014r. Była to dla mnie bardzo ciekawa podróż z której wiele się nauczyłem. Pomimo tego, że nie dostałem się do rady Miejskiej zdobyłem ogromny bagaż doświadczeń który wykorzystam w przyszłości. Gratulacje dla wszystkich tych którym udało się dostać i mam nadzieję, że samorząd Krzeszowic w końcu zmieni coś w naszej Gminie. Nie zapominajmy jednak, że to jeszcze nie koniec 30 listopada zapraszam Wszystkich na 2 turę wyborów będzie można oddać głos na kandydata ubiegającego się o stanowisko Burmistrza w Gminie Krzeszowice. Pamiętajcie samorząd to nie wszystko, sami musimy zacząć działać!

10310682_728597463830039_5779616771145634682_n

Całe życie spędziłem w Krzeszowicach, tu gram w klubie Świt Krzeszowice oraz trenuję bramkarzy z całej Gminy. Odkąd zacząłem współpracować z młodymi ludźmi zobaczyłem ich problemy oraz to, co można byłoby zrobić właśnie dla tych, którzy w naszej Gminie są niedostrzegani.

Zawsze chciałem pomagać ludziom i ten cel stawiam ponad własne dobro. Jest to mój priorytet, jednakże poprzez ciągłe treningi, samorealizację, łączenie sportu oraz nauki brakowało mi czasu na zrobienie czegoś, co w pełni pomoże mi być szczęśliwym. Od zawsze uważałem, że „Człowiek jest warty tyle, ile może dać drugiemu”. Postanowiłem to zmienić dla siebie, aby móc wreszcie być szczęśliwym, mając jakiekolwiek możliwości pomocy bliźnim.

Mój udział w wyborach to dopiero początek drogi, która ma na celu zmienić społeczeństwo, dać wszystkim równe szanse i możliwość osiągania tego, co zakładamy sobie w naszych celach. Chciałbym, aby każdy mieszkaniec Krzeszowic z uśmiechem na twarzy mówił o swoim mieście, aby każdy z nas był dumny z naszej Gminy. Dajmy szansę wszystkim jednostkom i przejdźmy tą drogę razem. Wspólnie zbudujemy coś niesamowitego!

Pasjonuję się :
sportem, rozwojem Gminy Krzeszowice, organizacjami pozarządowymi i działalnością charytatywną!

Potrzeba zmian w naszej Gminie

10728507_815225658500552_397524013_n

Potrzeba zmian w naszej Gminie jest tak duża, że przede wszystkim musimy zmienić osobę, która jest na najważniejszym stanowisku i podejmuje najbardziej istotne decyzje.

 

Moim zdaniem najlepszym kandydatem na Burmistrza Gminy Krzeszowice jest Wacław Gregorczyk. Współpracując z Nim zobaczyłem jakim jest człowiekiem i mogę zapewnić, że jest świetnym samorządowcem i przede wszystkim tytanem pracy. Jestem przekonany, że oddany głos właśnie na Niego nie będzie głosem straconym.

— więcej na: www.waclawgregorczyk.pl

Program Wyborczy Wspólna Gmina Krzeszowice

Zmień z nami Gminę Krzeszowice


kamil-mowa2

W celu przełamania zastoju gospodarczego, braku perspektywicznego myślenia oraz poprawy życia mieszkańców należy wprowadzić działania prorozwojowe. Część z nich będzie możliwa do realizacji w krótkim okresie czasu, ich koszt nie musi być wysoki, zasadniczo zamkną się w okresie do 2 lat. Należą do nich zmiany w administracji , plany zagospodarowania przestrzennego, programy oszczędnościowe.

Część zadań strategicznych będzie wymagała okresu projektowania, zapewnienia źródła finansowania a na końcu fazy realizacji. To zadania takie jak tworzenie stref aktywności gospodarczych, projekty infrastrukturalne, produkty turystyczne o znaczeniu regionalnym. Dlatego uważam, że okres sprawowania funkcji w samorządzie na tym samym stanowisku powinien być ograniczony do 2 kadencji.


Administracja Gminna

 • likwidacja zjawiska nepotyzmu w Urzędzie i podległych jednostkach
 • wprowadzenie e-administracji w kontaktach z mieszkańcami
 • dostosowanie struktury organizacyjnej Urzędu do nowych zadań
 • poprawa efektywności w zarządzaniu inwestycjami

Rozwój gospodarczy – Gmina przyjazna inwestorom

 • uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i sołectw po przeprowadzonych konsultacjach obywatelskich do 1 roku
 • działania na rzecz utworzenia stref aktywności gospodarczej
 • współpraca z AGH przy zagospodarowaniu strefy „Miękinia”, z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców sołectwa i Gminy w tym budowa krytej pływalni
 • współpraca z Izbą Gospodarczą i przedsiębiorcami, przyjęcie pakietu zachęt dla inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej
 • poprawa standardów obsługi, punkt informacyjny dla przedsiębiorców
 • rozwój mikroprzedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie np. odnawialne źródła energii, produkcja i przetwarzanie zdrowej żywności, usługi finansowo księgowe

Ochrona środowiska, ekologia, zdrowie

 • regulacja cieków wodnych i potoków
 • kontynuacja budowy kanalizacji
 • przyjęcie planu modernizacji sieci wodociągowej
 • promocja odnawialnych źródeł energii
 • promocja zdrowego stylu życia i rozwój rolnictwa ekologicznego

Naprawa finansów gminnych – oszczędnie i efektywnie

 • obniżenie wynagrodzenia burmistrza i wysokości diet radnych
 • uzależnienie wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje kierownicze w Urzędzie od efektów pracy
 • audyt spółki „Wodociągi i kanalizacja”, szybkie i skuteczne podłączanie gospodarstw domowych do sieci, obniżenie ceny ścieków
 • modyfikacja zakresu zadań Straży Miejskiej
 • pozyskanie dodatkowych dochodów z placu targowego
 • likwidacja gazety Kurier Samorządowy

Uregulowanie roszczeń rodziny Potockich

 • wypracowanie kompromisu i zawarcie porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania
 • wykupienie parków miejskich oraz pałacyku Vauxhall

Infrastruktura

 • modernizacja dróg powiatowych, sołeckich i osiedlowych
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych, budowa chodników
 • budowa parkingu przy dworcu PKP i wprowadzenie systemu „parkuj i jedź”
 • opracowanie koncepcji ograniczenia ruchu ciężkich samochodów w mieście Krzeszowice oraz etapowe wprowadzanie w życie

Włączenie społeczne

 • budownictwo społeczne szansą na mieszkanie dla ludzi młodych
 • wspieranie rodzin wielodzietnych
 • spółdzielnie socjalne
 • Gmina Krzeszowice przyjazna seniorom, rozwój „Srebrnej Gospodarki”

Rozwój strategiczny Gminy Krzeszowice

 • opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2022
 • przyjęcie programu wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020

Edukacja, sport, rekreacja, czas wolny

 • zwiększenie nakładów na remonty w szkołach
 • budowa boisk typu „orlik” przy każdym zespole szkół
 • rozbudowa ZPO w Woli Filipowskiej i wymiana nawierzchni w hali sportowej przy gimnazjum w Krzeszowicach
 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • poszerzenie oferty klubów sportowych o zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców
 • reaktywacja świetlic wiejskich
 • utworzenie „zielonego parku rozrywki”
 • budowa ścieżek spacerowych, rowerowych oraz tras do NordicWalking
 • wykorzystanie dawnych tradycji górniczych do wzbogacenia oferty turystyki weekendowej

Organizacje pozarządowe – partnerzy Gminy

 • przekazywanie zadań i środków w szerszym zakresie
 • utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

Rozwój miasta Krzeszowice

Brak wizji spójnego rozwoju miasta u kolejnych włodarzy Gminy Krzeszowice przyczynił się do zastoju gospodarczego i marazmu typowego dla małych miejscowości, w których nic się nie dzieje. Potwierdzeniem braku rozwoju jest chociażby niezmieniająca się od wielu lat liczba mieszkańców, która po przyłączeniu Czatkowic i Żbika oscyluje wokół liczby 10 000. W tym czasie dobrze zarządzane i rozwijane sołectwa zanotowały co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost liczby mieszkańców.

Aktywna działalność organizacji społecznych i przedsiębiorców to za mało, żeby Krzeszowice uznać za miasto tętniące życiem. Sposobem na zmianę takiego stanu rzeczy jest prowadzenie wielokierunkowych działań przez samorząd wspólnie z mieszkańcami:
 • przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta po rzetelnych konsultacjach obywatelskich
 • promocja Krzeszowic jako miasteczka przyjaznego mieszkańcom, pełnego zieleni, z dobrym dojazdem do aglomeracji krakowskiej oraz śląskiej
 • rozwój budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego oferującego lokale znacznie tańsze niż krakowski rynek nieruchomości
 • poszerzenie zakresu działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej o kolejne podmioty wykorzystujące istniejące zasoby przyrodniczo-lecznicze

W celu poprawy jakości życia mieszkańców miasta należy:


opracować i wdrożyć projekt „Krzeszowice inteligentne miasteczko”, który zapewni:
 • rozbudowę stref przyjaznych mieszkańcom, uspokojenie ruchu, odpoczynku
 • realizację projektów „miękkich” przywracających miastu cechy dawnego miasteczka galicyjskiego, w którym chce się mieszkać i do którego chce się powracać
 • promowanie miejscowych osobowości i autorytetów oraz miejsc z nimi związanych
 • teatr oraz wakacyjne kino letnie na wolnym powietrzu
 • parkowanie wewnątrz osiedli tylko dla mieszkańców
 • utworzenie punktu informacji turystycznej
 • parkowanie bezpłatne w dni wolne od pracy
wprowadzić systemowe ulgi podatkowe dla otwierających działalność gastronomiczną, rekreacyjną, rozrywkową oraz prowadzących działalność usługową i rzemieślniczą

dodatkowe środki na projekty wspólnie realizowane przez osiedla

zreorganizować działalność Centrum Kultury i Sportu

zmodernizować ul. Krakowską oraz Rondo im. Jana Pawła II

zmodernizować sieć kanalizacji burzowej

zmodernizować kompleks sportowy GKS „Świt”

wykupić parki miejskie oraz budynek Vauxhall od rodziny Potockich

Jak głosować?

16 listopada 2014 roku

W wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku w godzinach od 7:00 do 21:00
wyborcy będą mogli oddać cztery głosy; po jednym w głosowaniu na radnych:
gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze burmistrza.

Po raz pierwszy wybory do rady gminy odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. W każdym okręgu będzie do zdobycia jeden mandat; otrzyma go kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów. Wyborca stawia znak X przy nazwisku jednego kandydata. Do rady powiatu i do sejmiku wojewódzkiego wybory są wielomandatowe i proporcjonalne.

Mój okręg wyborczy to 4 który obejmuje ulice:

 • ul. Batalionów Chłopskich 9,
 • Krakowska 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,11a,12,14,15,16,17,18,19,19a,20,21,22,23,24,25,31,37,
 • Krzywa,
 • Legionów Polskich 2,4,6,8,10,14,16,18,20,24,26,28,30,
 • 3-go Maja,
 • Pl. Kulczyckiego,
 • Szkolna,
 • Targowa,
 • Wąska,
 • Wyki.

Jeśli chcesz oddać na mnie głos zapraszam na wybory
do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach ul. Szkolna 7


icon1

Kamil Kłosowski

ul. Batalionów Chłopskich 9, Krakowska 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,11a,12,14,15,16,17,18,19,19a,20,21,22,23,24,25,31,37, Krzywa, Legionów Polskich 2,4,6,8,10,14,16,18,20,24,26,28,30, 3-go Maja, Pl. Kulczyckiego, Szkolna, Targowa, Wąska, Wyki

Wspólna Gmina Krzeszowice, okręg 4

Zagłosuj w SP 2, ul. Szkolna


Porozmawiajmy

Napisz do mnie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Jeśli wolisz napisać bezpośrednio maila:
kontakt@kamilklosowski.eu